İNTERNET ŞENLİĞİ

 HAZIRLIKLARINA ÇAĞRI

BASIN TOPLANTISI

 

 

 

 

Dr. Oktay VURAL

Ulaştırma Bakanı

 

 

 

 

Ankara, 1 Şubat 2002

 

 

 

 

 

Yazılı ve Görsel Basınımızın çok değerli temsilcileri,

 

İnternet Haftası münasebetiyle düzenlenecek İnternet Şenliği hazırlıkları ile ilgili toplantıya hoş geldiniz.

 

Bakanlığımız, Interneti, bilginin en hızlı akışı, paylaşımı ve sentezlenmesinde ulaşılan en son nokta olarak ülkemiz için çok önemli görmektedir. Bakanlığımız bünyesinde bulunan kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin birlikte oluşturduğu İnternet Kurulu, Türkiye’de İnternetin arzulanan düzeyde hızlı, düzgün gelişmesi için, ilgili tarafları bir araya getirip diyalog ortamı oluşturmak, sorunlarına çözüm aramak, gerekli planlama, uygulama aşamalarında danışmanlık yapmak, ve Türkiye’de internet kullanımına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuş ve 4 yıldır faaliyetlerini değişik platformlarda sürdürmektedir.

 

Kurul, 8-21 Nisan'ı İnternet haftası olarak ilan etmiştir. Bu zaman zarfında yapılacak tüm etkinlikleri, teşvik ve koordine etmek, ve İnternet Haftasının bir “İnternet Şenliği” olarak kutlanmasını hedeflemektedir. Bu toplantının amacı, internetin önemine bir kere daha dikkati çekmek, ve İnternet Haftası için tüm toplumun tüm kesimlerini hazırlık yapmaya davet etmektir.

 

İnternet ve bilişim teknolojileri, sanayi devriminden de önemli bir gelişmeyi temsil etmekte ve yaşamın tüm boyutlarını; çalışma, üretim, ticaret, iş yapma, eğlence, öğrenme, yönetim biçimlerini köklü olarak değiştirmektedir. Bu değişim; ekonominin yapısını, ülkenin rekabet gücünü, insan gücü gereksinimi, profilini, mesleklerin yapısını değiştirmeye başlamıştır. Birey; üretici ve tüketici olarak önem kazanmış, bilginin oluşturduğu katma değer giderek artmıştır. Bilgi, bilim, teknoloji, Ar-Ge, entelektüel emek öne çıkmaya başlamış ve bir üretim faktörü olarak yerini almıştır. Bu değişim ile bilim, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sarmal bir şekilde birbirini tetiklemektedir. Internet, bu değişimin taşıyıcısı, hazırlayıcısı, geliştiricisidir.

 

Gelişmiş ülkelerde ekonomi, devlet yönetimi, kamu hizmetleri, sağlık, eğitim, yaşamın pek çok boyutu, internet ve bilişim teknolojilerine odaklanmış, bunun sonucunda ekonomide verimlilik kayda değer bir biçimde artmıştır. Bu teknolojilerde İsrail, İrlanda gibi öne çıkan ülkeler, gelişmişlik düzeyinde önemli sıçramalar yapmışlardır. Avrupa

Birliği ise bu yarışta geri kalmamak için eAvrupa projesini başlatmış, daha sonrada aday ülkelerini eAvrupa+ girişimine dahil etmiştir.

 

Bilişim teknolojilerinin stratejik önemini kavramış ülkeler; ulusal politikalar, örgütler ve eylem planları ile ülkelerini bu teknolojilerle donatıp iş dünyası ve vatandaşlarına rekabet yeteneği kazandırmanın mekanizmalarını kurmaktadır.

 

Türkiye Internet’te, olması gerekenin gerisindedir. Dünya internetinin genelde binde 5 ile yüzde biri arasında yer almaktadır. İnternetle ilgili istatistiklere bakıldığında;

 

·        Dünyada 510 milyon kullanıcı, Türkiye de 3-5 milyon,

·        Alan adı sayısı dünyada 33 milyon, Türkiye’de 33 bin,

·        Internete bağlı makine sayısı 125 milyon, Türkiye’de 135 bin civarındadır.

 

Türkiye’de bu güne kadar ulusal boyutta internetin bir sahiplenme, strateji, mekanizma ve eylem planı olduğunu söylemek mümkün değildir. İnterneti sadece bir oyun, eğlence ve broşürümüzün bulunması gereken bir ortam olarak görüyoruz. İnterneti; bilim, teknoloji ve iletişimdeki değişimin taşıyıcısı, yeniden yapılanmanın, global etkinliğin, verimliliğin, ekonominin bir aracı olarak etkin kullanamıyoruz. İnternet, yaşamımıza kalıcı olarak girdi ve artık bizimle beraber. Tüm iş süreçlerimizi, haberleşme mekanizmalarımızı, yönetim biçimlerimizi, İnternet ve temsil ettiği değişim açısından gözden geçirip, yeniden oluşturmalıyız.

 

Son bir yıldır e-Türkiye ve bilişim şurası konusundaki gelişmeler sevindiricidir. AB’ye aday tüm ülkelerle birlikte eAvrupa+ girişimi kapsamında Başbakanlık koordinatörlüğünde e-Türkiye girişimi başlatıldı. Yüksek Teknoloji ve Bilim Kurulu         e-Türkiye’nin teknik koordinasyonunu TÜBİTAK’a verdi. Başbakanlık ve dört STK tarafından yürütülen, ülkenin bilişim stratejilerini belirlemeye yönelik Bilişim Şurası çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalara destek vermek, kamu oyunun dikkatini buna çekmek ve bu alana kaynak aktarmak gerekmektedir.

 

İnternet Haftası, Interneti Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu toplumda İnternet bilincini oluşturmak; interneti tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca interneti düşünmek, interneti tartışmak ve interneti yaşamak demektir.

 

Bu kapsamda tüm kurumlar, örgütler, firmalar, yerel yönetimler ve bireylerden bu etkinliklere katkıda bulunmalarını bekliyoruz.

 

Basından, İnterneti, sağladığı imkanları, sorunları, projeleri anlatmasını ve ne yapılmalı, nasıl yapalım sorularına yönelik yazılar, ve haberler yayınlamasını istiyor; İnternet sayfaları, İnternet ilaveleri; İnternetin çeşitli uygulamalarını anlatan yazılar bekliyoruz. İnternet haftasında dağıtılan Internet kitapçıkları yararlı olur diye düşünüyoruz. TV'lerden tanıtıcı programlar ve Interneti Türkiye'nin gündemine girmesine katkıda bulunacak açık oturum, forum gibi programlar bekliyoruz. Özellikle, siyasal kadroları da bu tartışmaya çeken, ulusal politika oluşturulmasına katkıda bulunacak programlar gerçekleştirilmesini arzulamaktayız. Üniversitelerden ve ISS'lerden bu konularda basına destek olmasını bekliyoruz.

 

Her kurumun kendi web’ine yeni bir şeyler eklemesi çok güzel olur. Bir tarama mekanizması, telefon rehberleri, e-mail adresleri ilk anda akla gelen konular. Tüm kurum çalışanlarına sunulan e-posta ve webmail hizmeti, kurum içi haberleşme mekanizmaları gene mütevazı hedefler arasında.

 

Kamu kurumlarından yeni bir "e-devlet" hizmeti başlatmasını bekliyoruz. Kültürel mirasa yönelik katkılar da yararlı olur. Bireylerden kendi kişisel weblerini oluşturmalarını, uzmanlıklarını, meraklarını, katkılarını İnternete taşımalarını destekliyoruz.

 

İnternet haftasında İnterneti geniş kitlelere tanıtacak, bir `İnternete Dokunun' sloganlı etkinlik yapabiliriz. Büyük alışveriş merkezlerinde, kütüphanelerde, ve tüm üniversitelerde ‘Internet cafe’, İnternet evi, gibi İnternet erişim mekanları açılması önem verdiğimiz etkinlikler arasında. Özellikle bankalarımızdan, ISS'lerden ve bilgisayar firmalarımızdan bu konuda katkı bekliyoruz. Özellikle, nispeten az gelişmiş bölgelerimizde bu uygulamaları teşvik ediyoruz.

 

İnternetin altyapısı, çalıştırılması ve uygulamalarının teknik boyutlarını içeren konular da seminerler yapılabilecek etkinlikler arasındadır. Türkiye İnternetinin çeşitli sorunlarını irdeleyen ve özellikle, ne yapılmalı sorusuna cevap aramaya yönelik açık oturum türü etkinlikler de son derece önemlidir.

 

KOBI'ler, Kamu ve Okulların Internete taşınması, Ulusal Eylem planı yapılması ve uygulanmaya başlanması gibi politikaları gündeme getirmek, İnternet ve temsil ettiği teknolojileri Türkiye gündemine yerleştirmeye yönelik çabalara öncelik vermek istiyoruz.

 

Özellikle şu konuların altını çizmek istiyoruz:

 

-         Kendi Okulunu İnternete Bağla !

 

Devlet okullarını kurumsal kimliği ile İnternete bağlamaya çok önem veriyoruz. Okulun kendi web’i ve e-posta sunucusunun, öğretmen ve öğrencilerin e-posta adreslerinin ve kişisel web’lerinin olmasını ve bunun devamlılığını arzuluyoruz.

 

-         Bir Halk Kütüphanesini İnternete Bağlama

 

Bugün kütüphane ve İnternet, enformasyon kaynaklarına erişim anlamında bütünleşmiştir. Bilgisayarı olmayan vatandaşlara ucuz İnternet erişimi sağlamakta kütüphaneler önemli görev üstlenebilirler.

 

-         Belediyeler bünyesinde halka açık İnternet evlerinin açılması.

 

Burada ucuz İnternet erişiminin yanında, belediyenin hizmetlerini Internet üzerinden sunması, kendini tanıtması, Interneti bir hesap verme, saydamlık ve geri besleme mekanizması olarak kullanması önemlidir.

 

-         Organize sanayi bölgesinde İnternet evi açılması

Burada amaç KOBI'lerin yoğun olduğu merkezlerde, bir pilot proje olarak İnternet kültürünü yaymak ve ticaret için kullanmaktır.

 

-         Kültürel Mirası Internete Taşıma

 

Kurumlar ve sivil örgütler olarak, kültürel mirasımızı, internete aktaralım. Buna ulusal boyutta tanıtımı da ekleyelim.

 

 

 

 

-         Birey olarak ben ne yapabilirim sorusuna karşılık

 

Webe logo koymaktan, haftanın afişini asmaya; bir gazete ve dergide yazı yazmaya, bir radyo ve TV'de program yapmaya/yaptırmaya, kurumsal ve bireysel web’e bir kaç sayfa aktarmaya, bilişim teknolojilerinde bir kaç makaleyi/notu türkceye kazandırmaya kadar geniş bir yelpazede katkı olabilir. Bir Anadolu şehrinde/ kasabada, Internetle ilgili bir toplantı yapmaya, ağ teknolojileri, e-ticaret vs konularında konferans vermekten, yeni başlayan birilerine, arama motorları, spam süzgeçleri, güvenlik önlemleri anlatmaya kadar mütevazı, bireysel katkılar olabilir.

 

Gelin, bu etkinlikleri tüm Türkiye'ye yayalım. Her üniversitede, her sanayi/ticaret odasında, her halk kütüphanesinde, her organize sanayi bölgesinde, her kaymakamlıkta, her okulda etkinlikler yapalım.

 

Parlamenterlerimizden, etkinliklerimize katılmanın yanında, Mecliste, İnternet ve Bilişim teknolojileri konusunda özel oturumlar yapılmasını isteyelim.

 

Gelin, İnternet haftası nedeniyle, ulusal politikaları, mekanizmaları daha fazla konuşalım, ortak akıl üretmeye çalışalım.

 

Yukarıda belirtilen etkinlikler, esasta bir fikir vermek içindir. Türkiye Internetini büyütecek her türlü etkinliğe açığız, destekleriz. Her İnternet gönüllüsünden, Internetin önemini kavramış her kişi ve kurumdan, Türkiye Internetinin parçası olan herkesten destek bekliyoruz.

 

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.